Вирський Дмитро Станіславович

Вирський Дмитро СтаніславовичВирський Дмитро Станіславович, народився 16 жовтня 1972 р. в м. Кременчук Полтавської області. Навчався у Дніпропетровському державному університеті (1990-1998). Кандидатська дисертація захищена у цьому ж університеті 2000 р. (спеціалізація 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, науковий керівник – проф., д.і.н. І.І. Колесник, тема праці – «Ст. Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель»). 2000-2001 рр. – викладач Кременчуцького політехнічного університету (асистент, доцент, заст. декана). З 2002 р. – старший науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України. 2009 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.)». З 2011 р. – провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України. Відбув низку стажувань у Варшаві (17.02-26.03.2002, 3.02-8.03.2003, 16.02-12.03.2004, 6.09-6.11.2004, 22.01-12.02.2006, 1-31.10.2006, 13.05-2.06.2007, 1-30.07 i 1-30.12.2008, 13.09-15.10.2009, 31.10-29.11.2010, 1.06-1.07 i 1-30.09.2011, 3.06-5.07.2012) та Кракові (7-17.2005). Автор монографій, статей та енциклопедичних гасел з питань ранньомодерної історії України, а також теорії історіографії.

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ Д.С. ВИРСЬКОГО


2000 р.


1. Ст.Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Д., 2000. – 18 с.
2. “Коло джерел” як “коло ідей” (за читацькими уподобаннями Станіслава Оріховського-Роксолана) // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія. Історія та археографія. – Вип.8. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 97-100.
3. “Solo tibi” проти “solo fide” (східноєвропейський інтелектуал і тупики Реформації) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.IV. – Дрогобич, 2000. – С. 65-72.
4. До проблеми спадкоємності стереотипів поведінки політичного лідера доби феодалізму в Україні // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Випуск 7. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2000. – С. 185-190.
5. С. Оріховський-Роксолан та перше українське Відродження // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Образ науки: Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – С. 71-77.
6. Пам’ятка ренесансного історіописання в Україні: “Аннали” С. Оріховського-Роксолана // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник/ Упорядн. Кравченко В.В. – Вип.3. – Харків, 2000. – С. 31-38.

 

2001


7. Станіслав Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель. – Кременчук: Вид-во Кременчуц. держ. політехн. ун-ту, 2001.– 217 с.
8. Світова економічна система та Козацька революція середини XVII ст. // Український селянин: Праці Науково-дослідного інституту селянства/ Інститут історії України НАН України. – Черкаси, 2001. – Вип.3. – С. 103-106.
9. Ст. Оріховський-Роксолан як дзеркало національних історіографій // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Історичні науки. – Т.6(8). – Кам’янець-Подільський, 2001. – С. 215-221.
10. “Зразковий громадянин” Ст. Оріховського-Роксолана: шляхетські “вольності” на античному тлі // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С.82-96.
11. Рід С. Оріховського-Роксолана // Генеалогічні записки Українського генеалогічного товариства. – Біла Церква, 2001. – С.101-105. 


2002 р.


12. Запізнілий "збирач земель руських" чи молдовська примара України // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.VІ. – Дрогобич, 2002. – С. 222-229.
13. Рецепція Ст. Оріховського- Роксолана в історіографічній традиції (доакадемічна доба) // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип.11. – К., 2002. – С. 175-183.
14. Роксоланство як річпосполитський спадок України // Данило Братковський – поет і громадянин. Науковий збірник. Матеріали науково-краєзнавчої конференції, приуроченої 300-ї річниці страти Данила Братковського. м. Луцьк, 22-23 листопада 2002 року. – Луцьк, 2002. – С. 32-36.


2003 р.

15. Кременчук 1917 – 1920 рр.: провінційні образи революції. – К.: Ін- т історії України НАН України, 2003. – 80 с.
16. Микола Сумцов // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип.12. Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. – К., 2003. – С. 181-201.
17. Міжнародний круглий стіл “Історія вивчення Великого князівства Литовського у 1991-2003 рр.” // Український гуманітарний огляд. – 2003. – Вип.9. – С. 265-268.
18. [Рец.:] Danuta Quirini-Popławska. Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu// Соціум. Альманах соціальної історії. – 2003. – Вип.3. – С. 274-280.
19. Ярлики і комікси сарматизму (рец. на кн.: Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. – Москва: Институт славяноведения РАН, 2002. – 178 с.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.VII. – Дрогобич, 2003. – С. 600-607.
20. Абсолютизм // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.11-12.
21. Анастас // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.78.
22. Багнет // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.162.
23. Байрам // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.168.
24. Балаклава // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.171-172.
25. Банки // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.178-179.
26. Бар // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.180-181.
27. Басилей // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.198.
28. Батьківщина // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.203.
29. Бахчисарай // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.205-206.
30. Башкири в Україні // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.209.
31. Бежановський С. // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.211.
32. Бенефіцій // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.220-221.
33. Берислав // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.237-238.
34. Бершадь // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.243.
35. Біла Церква // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.273.
36. Білобоцький Я. // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.283.
37. Біпатріди // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.296.
38. Біржа праці // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.296-297.
39. Блаватський В. Д. // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.299-300.
40. Блокада // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.302.
41. Богдан ІІІ Одноокий // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.311-312.
42. Богомильство // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.315-316.
43. Богородицька фортеця // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.317.
44. Богуслав // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.320-321.
45. Бокораші // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.329.
46. Борани // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.341.
47. Борисковський П. Й. // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.344-345.
48. Боярська дума // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.363.
49. Браїлів // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.365.
50. Брацлав // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.371.
51. Броварництво // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С. 381.
52. Бугогардівська паланка // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.386.
53. Будило // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.389.
54. Булигінська дума // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.404-405.
55. Буржуазія // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.408-409.
56. Бусурман // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.415.
57. Бюджет // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.422-423.
58. Бюргери // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.423.
59. Бюрократизація суспільного життя // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С. 423-424.
60. Валовий національний продукт // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.429.
61. Варварство // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.433-434.
62. Васильків // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.445.
63. Великі географічні відкриття // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.468-469.
64. Вержбовський С. // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.483.
65. Вишгород // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.516-517.
66. Військові комісари // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.551-552.
67. “Вільні мистецтва” // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.560.
68. Вінниця // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.568-569.
69. Вітчизна // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.583-584.
70. Волосний суд // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.623.
71. Вороновиця // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.634-635.
72. Ворцель С. // Енциклопедія історії України. – Т.1. – К., 2003. – С.638.

 

2004 р.


73. “Українне місто”: Кременчук від заснування до 1764 р. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – 436 с.
74. Гайсин // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.23.
75. Гаспра // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.57.
76. Генічеськ // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.81.
77. Говтва // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.130.
78. Говтва, битва 1638 // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.130.
79. Гудович А. В. // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.245.
80. Гурзуф // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.256.
81. Гурський С. // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.258.
82. Дашів // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.294-295.
83. Дебоскет Д. // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.305.
84. Денисенко П. // Енциклопедія історії України. – Т.2. – К., 2004. – С.334.
85. “Прекрасна далечінь”: пасаж до романтизуючої постмодерної історіографії (рец. на кн.: Domańska Ewa. Mikrohistorie (Spotkania w międzyświatach). – Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1999. – 299 s.) // Генеза. – №1 (9). – 2004. – С. 169-175.
86. “Один русин, а радше козак…” Образ Русі в польському літературному анекдоті часів козаччини // Війни і мир, або “Українці – поляки: брати/вороги, сусіди…”. – К., 2004. – С. 64-68.
87. Великое княжество Литовское как исторический опыт: случай Украины // Ab imperio. – №4. – 2004. – Казань, 2004. – С. 529-538.
88. Рец.: Пивовар А.В. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини ХVIII століття. – К.: Академперіодика, 2003. – 336 с. // Соціум.- 2004. – Вип.5. – С. 281-282.


2005 р.


89. “Дискурс про козаків” (характеристики українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини ХVІ – середини ХVІІ ст.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – 111 с.
90. Екзекуційний рух // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.19.
91. Євпаторія // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.68-70.
92. Житомир // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.153-154.
93. Жмеринка // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.162-163.
94. Завадський К. // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.187.
95. Зимогір'я // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.359.
96. Іллінці // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.447-448.
97. “Ілюстрована Україна” // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.450-451.
98. Інгульська паланка // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.462.
99. Інкерман // Енциклопедія історії України. – Т.3. – К., 2005. – С.475-476.
100. Дмитро Міллер // Історіографічні дослідження. – Вип.15. –К., 2005. – С.308-319.
101. У борні з козацькою фортуною (специфіка одного літературного образу “гетьманського подвигу” С.Жолкевського у війні з С.Наливайком) // Дрогобицький науковий збірник. – Вип.VIII. – Дрогобич, 2005. – С.156-163.
102. “Зем’янин” Псевдо-Оріховського як пам’ятка консервативної суспільної думки України ХVI ст. // Український історичний журнал. – К., 2005. – №6. – С. 190-198.
103. Кременчук новоросійський: „Потьомкінська деревня” або епізод з історії фаворитизму // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2005. – Вип. ХІХ. – С. 58-62.
104. Річпосполитська історіографія XVI – початку XVII ст. як “вітчизняна” для українців // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.1. – К., 2005. – С. 261-270.


2006 р.


105. Єврейський погром восени 1905 р. у Кременчуці // Історичний журнал. – 2006. – №2. – С. 110-117.
106. Історіографія в пошуках крайнього // Критика. – Рік Х, Число 6(104). – Червень, 2006. – С. 12.
107. Рец.: Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник/ В.А.Смолій, Ю.А. Пінчук, О.В. Ясь; Вступна стаття і загальна редакція В.А.Смолія. – К.: Вища школа, 2005. – 543 с.: іл. // Історичний журнал. – 2006. – №4. – С. 90-92.
108. Ранньомодерна історіографія України: проблеми репрезентації // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.2. – Ч.1. – К., 2006. – С. 100-110.
109. Велике князівство Литовське як історичний досвід: випадок України // Велікае княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1993-2003 гг. = Grand Duchy of Lithuania: history of research, 1991-2003: матэрыалы міжнар. круглага стала «Гісторыя вывучэння Вялікага княства Літоўскага ў 1991-2003 гг.», Гродна (16-18 мая 2003 г.). – Мінск, 2006. – С. 506-513.

2007 р.


110. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (ХVI - середина ХVII ст.): У 2-х ч. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – Частина 1. – 326 с.
111. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (ХVI- середина ХVII ст.): У 2-х ч. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – Ч.2. – 175 с.
112. Кадилик // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С.16.
113. Канадський  інститут Українських студій // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С. 77-78.
114. Капіталізм // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С.88-89.
115. Каховка // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С.153-154.
116. Кміта Петро // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С.358.
117. Кодацька паланка // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С.394.
118. Коктебель // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С.439-440.
119. Кологривий Г. // Енциклопедія історії України. – Т.4. – К., 2007. – С.455-456.
120. „Rusin dla Rusina da sobie ząb wyrwać, ale dla Lacha nie chce i włoska”: образ русина та Русі в польському літературному анекдоті кінця ХVI – першої половини XVII ст. // Канструкцыя і дэканструкцыя Вялікага княства Лытоўскага: матэрыалы міжнар. навук. канферэнцыі, Гродна, 23-25 красавіка 2004 г. – Мінск, 2007. – С. 128-135.
121. Річпосполитська україніка ХVI – першої половини ХVII ст. та вітчизняна історіографічна традиція // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Україна і Велике князівство Литовське в ХIV-XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі», Кам’янець-Подільський (27-29 вересня 2007 р.). – С. 45-47.
122. Кременчуччина: кордони представлення, історіографія та джерела // Регіональна історія України. – Вип.1. – К., 2007. – С. 247-258.


2008 р.

    
123. Річпосполитська історіографія України (XV - середина XVII ст.) / НАН України. Інститут історії України. – У 2-х ч. – К.: Інститут історії України, 2008. – Ч. 1. – 502 с.
124. Річпосполитська історіографія України (ХVI - середина ХVII ст.) / НАН України. Інститут історії України. – У 2-х ч. – К.: Інститут історії України, 2008. – Ч. 2 (Додатки). – 466 с.
125. Копайгород // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.125.
126. Кореїз // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.151-152.
127. Король // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.175.
128. Коростень // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.182-183.
129. Коростишів // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.183-184.
130. Красінський Я. А. // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.294.
131. Краснодон // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.298-299.
132. Кременчук // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.319-320.
133. Кременчудський полк // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.320-321.
134. Крилів // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.339.
135. Кричинський С. // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.403.
136. Крюків // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.429.
137. Кубаля Людвік // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.434-435.
138. Кучинський І. // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.472.
139. Кумейки, битва 1637 // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.494-495.
140. Куряча війна 1537 // Енциклопедія історії України. – Т.5. – К., 2008. – С.534-535.
141. Українські землі за описом „Полонії” Шимона Старовольського (1632) // Історико-географічні дослідження. – Число 10. – К., 2008. – С. 46-63.
142. Українське козацтво у хроніці Я.І.Петриція (бл.1622 та 1637 рр.) // Український історичний збірник. – Вип.11. – К., 2008. – С. 107-116.
143. Українське козацтво у трактаті Шимона Старовольського «Лицарство польське» (1628) // Борисфен. – Дн-ськ, 2008. – №4. – С. 33-34.
144. Перші характеристики козацтва в історичному письменстві Речі Посполитої: 1560 – 1570-і рр. // Борисфен. – Дн-ськ, 2008. – №5. – С. 32-33.
145. Анонімна франкомовна реляція про набіг татар на Україну 1589 р. // Історичний журнал. – К., 2008. – №3. – С. 57-67.
146. Дискуссия (по статье В.Г.Ананьева «‘Трудности перевода’: Речь Посполитая и Московское царство на рубеже ХVI-XVII веков. К вопросу об особенностях политической культуры // Studia Slavica et Balkanica Petropolitana (Петербургские славянские и балканские исследования). – Санкт-Петербург, 2008. – №1(3). Январь-Июнь. – С. 10-12,16.
147. Україна в перших „Полоніях” (країнознавчі видання Я.А.Красіньського та М.Кромера про українські землі) // Регіональна історія України. – Вип.2. – К., 2008. – С. 201-214.
148. Річпосполитська історіографія України як етап вітчизняного історіографічного процесу. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.3. – Ч.1. – К., 2008. – С. 178-187.
149. Татарська війна взимку: опис битви під Ольшаницею 1527 р. Й.Л.Деція // Український історичний журнал. – К., 2008. – №5. – С. 210-216.
150. Землі Червоної Русі в С.Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІ-ХІІ. – Дрогобич, 2008. – С.118-129.
151. Oбраз русина та Русі в польському літературному анекдоті кінця ХVI – першої половини XVII ст. // Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №6 (204). – С. 28-29.
152. Велике князівство Литовське як історичний досвід: випадок України // Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №7 (205). – С. 27-29.
153. Нижній Дніпро та Запоріжжя в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) // Бористен. – Дн-ськ, 2008. – №8 (206). – С. 27-29.
154. Україна в перших „Полоніях” (країнознавчі видання Я.А. Красіньського та М.Кромера про українські землі) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наук. записки / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Вип.14. – Рівне, 2008. – С. 30-40.
155. Поділля в С. Сарницького „Описі давньої та нової Польщі” (1585) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених і аспірантів. – Т.16. – К.-Хмельницький, 2008. – С. 20-40.
156. Гадяцька унія та локальний інтерес (королівські надання кременчужанам 1659 р.) // 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008)/ pod redakcią Teresy Chynczewskiej-Hennel, Piotra Krolla i Mirosława Nagielskiego. – Warszawa, 2008. – S.653-660.
157. Поділля в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства імені М.М. Грушевського НАН України. – Хмельницький, 2008. – Т.17. – С. 20-35.

2009 р.


158. Річпосполитська історіографія України (XVI - середина XVII ст.): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / НАН України, Інститут історії України. – К., 2009. – 37 с.
159. Латач Є. // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.47.
160. Лисичанські // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.159-160.
161. Лісовський Е. // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.215.
162. Лола Оксен // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.265.
163. Луганськ // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.283-284.
164. Любенський С. Т. // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.374-375.
165. Мажура І. І. // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.491.
166. Мархоцький М. С. // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.538.
167. Маскевич Самуель // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.544.
168. Матвій з Мехова // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.551-552.
169. Меїр бен Самуель // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.589.
170. Мельников Ю. Д. // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.599.
171. Миклашевський М. П. // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.639.
172. Миропіль // Енциклопедія історії України. – Т.6. – К., 2009. – С.666-667.
173. Українське Подніпров’є в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585) // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. Число 11 / Відп. ред. Г.В. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2009. – С.19-35.
174. Полковник Михайло Криса – малознаний герой/антигерой Козацької революції // Український історичний журнал. – К., 2009. – №5. – С. 65-70.
175. Королівське надання на Хортицю князю Яремі Вишневецькому 1648 року // Український археографічний щорічник. – Вип.13/14. – К., 2009. – С. 467-474.
176. Рец.: Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця ХVI – середини XVII століть. Кн.2: Генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі // Український історичний журнал. – К., 2009. – №2. – С. 218-224.
177. Північна війна і Кременчуччина: локальний вимір // «Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав». Зб. Мат. Між нар. Наук.-практ. Конф. – Полтава, 2009. – С. 275-289.
178. «Покликані революцією»: Кременчук і кременчужани під булавою Б. Хмельницького // Покликання. Зб. пр. на пошану професора о.Юрія Мисика. – К., 2009. – С. 172-184.


2010 р.


179. Историческая литература XVI – первой половины XVII вв. о правах Короны Польской на земли Руси // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и ранее новое время» (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Танненберге). Материалы международной научной конференции 22-24 октября 2010 г. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 76-80.
180. Могилів-Подільський // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.14-15.
181. Монастириська // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.50-51.
182. Мордехай бен Нісанга-Закен // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.67.
183. Москожовський Я. Т. // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.92.
184. Мосціпанов М. К. // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.93.
185. Мощенський А. // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.97.
186. Муровані Курилівці // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.136.
187. Нова Ушиця // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.440.
188. Новий Світ // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.450-451.
189. Новоайдар // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.474.
190. Новопсков // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.479.
191. Обертинська битва, 1531 // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.500.
192. Олевськ // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.561.
193. Орільська паланка // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.633.
194. Освенцім Ст. // Енциклопедія історії України. – Т.7. – К., 2010. – С.644.
195. Битва під Білою Церквою 1626 р. та «Реляція правдива» Яна Доброцеського // Український історичний журнал. – К., 2010. – №6. – С. 150-160.


2011р.


196. “Українне місто”: Кременчук від заснування до року 1764-го. – 2-ге вид., випр., доп. – К., Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 681 с.: іл.
197. Присяга Миргородського полку 1732 року / опрацювали Д. Вирський і Р. Москаленко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 105 с.
198. Партеніт // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.69.
199. Пасек Ян-Хризостом // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.81.
200. Паулі Ігнацій // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.98.
201. Пелгжимовський Еліаш // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.107.
202. Перденія Ян // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.118.
203. Переяслав-Хмельницький // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.149-152.
204. Перфецький Є. Ю. // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.160-161.
205. Петрицій Ян-Інноцентій // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.184.
206. Пишчевич О. С. // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.215.
207. Піотровський Ян // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.261.
208. Піравський Томаш // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.261-262.
209. Піщанка // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.264-265.
210. Поліське // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.330.
211. Полонне // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.355-356.
212. Потоцький Павло // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.455.
213. Почобут-Одланицький Я. В. // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.474.
214. Привілля // Енциклопедія історії України. – Т.8. – К., 2011. – С.498.
215. З Гетьманщини до Новоросії: справа із пікінерією на Кременчуччині 1764 р. // Кременчуку 440 років: Збірник матеріалів ІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Кременчук, 2011. – С. 16-21.
216. Кременчук: початок історії (1571-1648) // Краєзнавство. – №4. – 2011. – С. 59-84.
217. Рец.: Historyk wobec źrόdeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne/ praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kolbuszewskiej i Rafała Stobieckiego. – Łόdź: Ibidem, 2010. – 225 s. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.5. – К., 2011. – С. 498-502.
218. Переклад: Вайт Гайден. Історична подія // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.5. – К., 2011. – С. 90-114.
219. Річпосполитське причастя «кресів»: українська регіональна історіографічна традиція // Київська старовина. – №6. – К., 2011. – С. 3-23


2012 р.

 
220. Присяга Миргородського полку 1718 року / Опрацювали: Д. Вирський, Р. Москаленко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 233 с.
221. Пропозиції «від наративу»: про перспективи публікації історіографічних/ вчених пам’яток пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу // Литовська метрика у комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу, 21 березня 2012 р., Київ. – К., 2012. – С. 27-35.
222. Географія Запоріжжя: за описами М. Пашковського (1615) та С. Шимановського (1642) // Історико-географічні дослідження в Україні. – Вип.12. – К., 2012. – С. 42-57.
223. Козацьке Запоріжжя за описами М.Пашковського (1615) та С.Шимановського (1642) // Кубань-Україна: питання історико-культурної взаємодії. Вип.VI. Краснодар-Киев, 2012. – С.200-214.
224. Рец.: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia / pod redakcją Ewy Domańskiej. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 693 s. // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.6. – К., 2012. – С. 538-546.
225. Переклад: Кшиштоф-Мацей Ковальський. Артефакти як джерела історичного пізнання // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.6. – К., 2012. – С.114-135.
226. Переклад: Томаш Мацьковський. Роль історичного контексту в методології досліджень над джерелами матеріальної культури на прикладі віднайдених у Гданську артефактів, які представляють постать св. Георгія (ХV-ХVІІІ) // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип.6. – К., 2012. – С.175-191.