Грибовський Владислав Володимирович

Gribovskiy 2Народився 14.02.1975 р. у с. Кам’янському Нікопольського району Дніпропетровської області, Україна. У 1992 р. закінчив Кам’янську середню школу й 1993 р. вступив на історичний факультет Запорізького державного університету (1993–1998).

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, тема дисертації: “Ногайські орди Північного Причорномор’я у ХVІІІ – на початку ХІХ ст.” (Запорізький національний університет, 2006 рік).

Трудовий стаж:

У 1998–2001 роках працював вчителем історії та правознавства Придніпровської загальноосвітньої школи (Нікопольський район Дніпропетровської області);

З вересня 2002 по квітень 2003 рр. – асистент кафедри історіографії та всесвітньої історії Херсонського державного університету;

у 2001–2007 рр. – у Нікопольській районній державній адміністрації Дніпропетровської області (начальник відділу з питань внутрішньої політики, завідувач сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськими організаціями та ін.);

З березня по вересень 2007 р. – доцент кафедри гуманітарних наук Нікопольської філії Міжрегіональної академії управління персоналом;

З вересня 2007 по серпень 2011 рр. – виконавчий директор громадської організації “Інститут суспільних досліджень” (м. Дніпропетровськ).

З вересня 2011 р. – докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України.

Наукова і громадська діяльність:

З жовтня 2002 року – директор Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України Національної Академії наук України і редактор альманаху цього відділення – “Козацька спадщина”.

Організатор 12 всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.

Автор більше 100 наукових і публіцистичних праць.

З 2012 р. – редактор альманаху “Фронтири міста”, присвяченого проблемам урбаністики.

Член Національної спілки журналістів України.

Член Національної спілки краєзнавців України.

Член наукового товариства ім. Я. Новицького.

 

Одружений. Дружина – Грибовська Вікторія Петрівна, р. н. – 30.07.1982.

Діти: Грибовський Ростислав Владиславович, р. н. – 27.06.2005.

 

Тел.: моб. 8(096) 1250825.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ В.В. ГРИБОВСЬКОГО :

 

1995 р.

1. Історіографічний традиціоналізм запорізько-татарських стосунків за часів Нової Січі // Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д. І. Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з’їзду (листопад 1995 р.). — Дніпропетровськ: Пороги, 1995. — С. 96-98 (у співавторстві з А. В. Бойком).

1998 р.

2. Напрямки господарської діяльності ногайських татар у XVIII ст. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України Запорізького державного університету. — Вип. VII. — Запоріжжя: РА Тандем-У, 1998. — С. 16-18.

1999 р.

3. Ногайські орди в системі державного управління Кримського ханства // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Вип. VII. — Запоріжжя: РА Тандем-У, 1999. — С. 44-48.

 

4. Стан степового порубіжжя та особливості військової діяльності причорноморських татар кінця XV – першої половини XVII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. — Т. 5. — К., 1999. — С. 33-44.

2000 р.

5. Типологія татарських набігів у XVIII ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – XIX ст. — Вип. 5. — Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2000. — С. 206-211.

 

6. Соціальна структура приазовських ногайців наприкінці XVIII – на початку XIX ст. // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. Історія. — Бердянськ, 2000. — С. 87-94.

2001 р.

7. Процес міграції ногайців до території Кримського ханства у першій половині XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. — Т. 6. — К., 2001. — С. 58-70.

 

8. Порубіжна смуга Речі Посполитої та Кримського ханства у 1699–1769 рр. // Південний архів. Збірник наукових праць (історичні науки). — Вип. V. — Херсон: Айлант, 2001. — С. 8-15.

 

9. Питома вага землеробства у господарстві причорноморських ногайців XVI – на початку ХІХ ст. // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. — Вип. VІІІ. — Херсон: Видавництво ХДПУ, 2001. — С. 75-86.

2002 р.

10. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – XIX ст. — Вип. 6. — Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. — С. 151-171.

 

11. Стан розробки історії причорноморських ногайців у зарубіжній історіографії // Південний архів. Збірник наукових праць (історичні науки). — Вип. ІХ. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2002. — С. 7-13.

 

12. Нікопольський край і кочове населення Нижнього Подніпров’я у ХІІІ – на початку XVI cт. // Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). Колективна монографія / Нікопольська районна державна адміністрація, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, Запорізьке наукове товариство ім. Я.П. Новицького. — Київ–Нікополь–Запоріжжя: Тандем-У, 2002. — С. 27-48.

 

13. До питання про походження та час зосередження ногайців у Північному Причорномор’ї // Матеріали перших Новицьких читань, 24 жовтня 2002 р., м. Запоріжжя. — Запоріжжя, 2002. — С. 133-136.

 

14. Соловецьке ув’язнення Петра Калнишевського // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”, м. Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. — Нікополь–Запоріжжя–Херсон: РА “Тандем-У”, 2002. — С. 106-118.

 

15. Неопалима купина козацька. До 350-ї річниці заснування Чортомлицької Запорозької Січі. 1652–2002 роки: науково-популярні нариси. – Нікополь: КП “Південна зоря”, 2002. – 26 с.

2003 р.

16. Всеукраїнська наукова конференція “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району” // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. — Вип. 3(29). — Дніпропетровськ, 2003. — С. 141-143.

 

17. Ногайські орди Північного Причорномор’я XVIII – початку ХІХ століття: огляд джерел // Студії з історії Степової України. — Вип. 1. – Запоріжжя, 2003. — С. 36-41.

2004 р.

18. Петро Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січі // Україна – козацька держава / Упорядник В. Недяк. — К.: Емма, 2004. — С. 184-187.

 

19. Формування локальної групи причорноморських ногайців // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). — Вип. 4. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2004. — С. 279-306.

 

20. Кошовий отаман Петро Калнишевський. Монографія — Дніпропетровськ: Пороги, 2004. — 130 с.

2005 р.

21. Запорожці і ногайці в контексті Великого Кордону // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. — Вип. 1. — Нікополь–Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2005. — С. 95-131.

 

22. Територія розселення і характер відносин причорноморських ногайців із землеробським населенням українського степового порубіжжя у період 1739–1768 років // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. — Вип. 2. – Нікополь-Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — С. 60-76.

 

23. Запорозьке козацтво як проблема регіональної історії // Матеріали науково-практичного семінару “Актуальні проблеми та перспективи дослідження історії козацтва”, м. Запоріжжя, 1-2 квітня 2005 року. — Запоріжжя, 2005. — С. 18-22.

 

24. Ногайське козацьке військо // Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії. Міжнародна наукова конференція. 3-4 червня 2005 р., м. Одеса. — Одеса, 2005. — С. 37-39.

 

25. Проблема подальшого облаштування меморіального комплексу “Могила кошового отамана Івана Сірка” у світлі громадських ініціатив відродженого козацтва // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку козацтва в сучасних умовах”, 21-22 жовтня 2005 р., м. Запоріжжя. — Запоріжжя, 2006. — С. 62-68.

 

26. Іван Сірко в історичній спадщині Нікопольщини (до 400-роковин народження кошового отамана Чортомлицької Січі І. Д. Сірка). — Нікополь: ТРК “Південна зоря”, 2005. — 36 с.

2006 р.

27. “Последний кошевой атаман Петр Иванович Калнышевский” Д. І. Яворницького в історії вивчення постаті Петра Калнишевського // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. — Вип. 3. — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — С. 6-15.

 

28. Петро Калнишевський: у вимірі політики та повсякденності // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України. — Вип. 3. — Дніпропетровськ: Пороги, 2006. — С. 146-165.

 

29. Містечко Микитине і Микитин перевіз: козацька передісторія міста Нікополя // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. — Вип. 3. — С. 93-104.

2007 р.

30. Обставини та хід переміщення причорноморських ногайців до Північно-Західного Кавказу на початку 70-х років XVIII ст. // Кубань–Украина: вопросы историко-культурного взаимодействия. — Вып. 2. — Краснодар: Картика, 2007. — С. 58-67.

 

31. “Анапские ногайцы” в помещичьем хозяйстве Южной Украины в конце XVIII – начале XIX в. // Фелицынские чтения (ІХ). Материалы региональной научно-практической конференции. — Краснодар: ООО А-Адамс, 2007. — С. 12-18.

 

32. К вопросу о принятии причерноморскими ногайцами подданства России и переселении их на Кубань в 1770 – 1771 гг. // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2006 г. Дикаревские чтения (13). — Краснодар: ООО РИЦ “Мир Кубани”, 2007. — С. 446-473.

 

33. Запорозько-ногайське порубіжжя у XVI – XVIII ст. // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми в дослідженні історії запорозького козацтва”, 11-12 жовтня 2007 р., м. Запоріжжя. — Запоріжжя, 2007. — С. 26-46.

 

34. Обставини та хід переміщення причорноморських ногайців до Північно-Західного Кавказу на початку 70-х років XVIII ст. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. — Дніпропетровськ: НГУ, 2007. — Вип. 4. — С. 121-131.

 

35. Петро Калнишевський / Серія: Про Україну з гонором та гумором. Кошові отамани. — Київ, 2007. — 72 с.

 

36. “Ногайский вопрос” в период “независимости” Крымского ханства. 1774 – 1783 гг. // Кавказский сборник. — Т. 5 (37) / Под ред. В. В. Дегоева. — Москва: Русская панорама, 2008. — 25-38.

2008 р.

37. Соловецьке ув’язнення Петра Калнишевського у документах Державного архіву Архангельської області // Козацька спадщина: Альманах Інституту суспільних досліджень. — Вип. 4. — Дніпропетровськ: Пороги, 2008. — С. 30-58.

 

38. Історія вивчення та перспективи дослідження соловецького періоду життя Петра Калнишевського // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. — Вип. 3. — С. 45-58.

 

39. Традиційна економіка причорноморських ногайців та її трансформації у XVIII ст. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. — Вип. 5. — С. 81-98.

 

40. Ногайські орди у політичній системі Кримського ханства // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). — Вип. 8. — К.: Інститут історії України НАН України, 2008. — С. 139-171.

 

41. “Кубанский вектор” во взаимоотношениях калмыков и ногайцев в первой трети ХVIII в. // Востоковедные исследования в Калмыкии. Сборник научных трудов. — Элиста: АПП Джангар, 2008. — Вып. 4. —С. 168-192 (у співавторстві з Д. В. Сенєм).

 

42. Тенденції трансформації потестарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Запорозької Січі // Кубань–Україна: питання історико-культурної взаємодії. — Вип. 3. — Краснодар: “Картика”, 2008. — С. 194-213.

 

43. Ногайські орди в політичній системі Кримського ханства // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – XIX століття. — Вип. 9. — Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2008. — С. 113-129.

 

44. Містечко Микитине і Микитин перевіз: козацька передісторія міста Нікополя // Датування міста як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід: Матеріали круглого столу (Київ, 24 вересня 2008 р.) / За заг. ред. В. Панченка. — Дніпропетровськ: Герда, 2008. — С. 34-42.

 

45. Землеробство у господарській системі причорноморських ногайців XVI–XVIII ст. // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VI Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика В.П. Бузескула (Харьков, 10–11 октября 2008 г.). — Харьков: ООО “НТМТ”, 2008. —С. 72–73.

 

46. Запорожці на Кубані / Серія: Про Україну з гонором та гумором. Наша земля. — Київ, 2008. — 64 с.

 

47. Кочівницькі імперії та політичні репрезентації ногайців в “Історії Ногайської Орди” В. В. Трепавлова // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. — Вип. 3. Ч. І. — К., 2008. – С. 477-488.

2009 р.

48. Управление ногайцами Северного Причерноморья в Крымском ханстве (40–60-е годы XVIII в.) // Тюркологический сборник. 2007–2008. История и культура тюркских народов России и сопредельных стран / Институт восточных рукописей РАН.— М.: Изд. фирма “Восточная литература” РАН, 2009. — С. 67–97.

 

49. Використання російським урядом Війська Запорозького для відокремлення ногайських орд від Кримського ханства (1770–1771 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: Просвіта, 2009. — Вип. ХХVI. — С. 153-158.

 

50. Стабілізація польсько-кримського кордону як умова розгортання української колонізації степового порубіжжя ХVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. Збірник наукових праць. — Вип. 7. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. — С. 203-215.

 

51. Пейссонель Ш., де. Записка про Малу Татарію / Пер. з фр. В. Лотошникової; вступ. ст., прим. і коментарі В. Грибовського. — Дніпропетровськ: “Герда”, 2009. — 80 с.

 

52. Петро Калнишевский та його доба: Збірник документів та матеріалів / Гол. упорядник, вст. ст., ком. В. В. Грибовський. – К., 2009. — 432 с. (за участі В. І. Мільчева та І. Л. Синяка)

 

53. Донос Павла Савицького на Петра Калнишевського: спроба верифікації // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. — Дніпропетровськ: НГУ, 2009. — Вип. 4. — С. 108-115.

 

54. Ханська Україна // Український тиждень. – № 32 (93). — 07.08.2009. – С. 42-44.

 

55. Нівеляція традиційних потестарних і егалітарних структур запорозького козацтва в останні десятиліття існування Січі // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. праць / редколегія С. І. Світленко та ін. — Вип. 7. — Дніпропетровськ: Вид.-во ДНУ, 2009. — С. 18–36.

2010 р.

56. “Кочівницький феодалізм”: межі теорії і обмеження практики // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія / За ред. О. Онищенко. — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — С. 65–86.

 

57. Храмове будівництво Петра Калнишевського // Народне мистецтво. — 2010. —№ 1/2. —С. 54-60.

 

58. Мережа особистих зв’язків Петра Калнишевського // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. – Вип. 7. – С. 41–60.

 

59. Проблема стабилизации российско-турецкого порубежья первой трети XVIII в. и роль элит Крымского ханства: кубанскийсултан Бахты-Гирей // Востоковедные исследования в Калмыкии: Сб. науч. трудов / Отв. ред. С. М. Мугаев. — Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2010. — Вып. 4. — С. 68-94 (у співавторстві з Д. В. Сенєм).

 

60. Буджак у системі політичної адміністрації Кримського ханства в 1739–1769 роках // Гуманітарний журнал. — Дніпропетровськ: НГУ, 2010. — №. 3–4. — С. 39–45.

 

61. Рецензія на монографію: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети ХVIII — первой трети ХIХ века — М.: НЛО, 2001. — 416 с. // Київська старовина. — № 2 (342). — 2010. — С. 157-172.

 

62. Фронтирные элиты и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети XVIII в.: деятельность кубанского сераскера Бахты-Гирея // Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 9–10. — Київ: Інститут історії України НАНУ, 2010. — С. 193-226 (у співавторстві з Д. В. Сенєм).

 

63. Рецензія на видання: Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман. — Т. 1 – 3. — К.: Освіта України, 2006 – 2008 // Музейний вісник. — № 10. — Запоріжжя: АА Тандем, 2010. — С. 247-251.

 

64. Перемога в поразці // Український тиждень. — № 31 (144). — 29.07.2010. – С. 50-53.

 

65. Риболовецькі промисли запорожців у Східному Приазов’ї // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – Дніпропетровськ: НГУ, 20010. – Вип. 5. – С. 93-106.

 

66. Фронтирний вимір межиріччя Дону й Кубані у візії Дмитра Сеня // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – Дніпропетровськ: НГУ, 20010. – Вип. 5. – С. 121-132.

 

67. Історія Нікополя на перехресті історіографічних традицій // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. праць / редколегія С. І. Світленко та ін. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: Вид.-во ДНУ, 2010. – С. 77-95.

2011 р.

68. О возможности рассмотрения институтов власти Запорожской Сечи как потестарных структур государства-чифдом // Казачья государственность: исторические, правовые и культурные аспекты: Мат-лы межд. науч. конф. Сб. науч. статей / Под ред. А.В. Венкова. —Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2011. —C. 53-60.

 

69. Запорозьке козацтво і чоловічі союзи Кавказу та Центральньої Азії в компаративній перспективі // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 52. – С. 116-130.

 

70. Хитрість географічного розуму // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; відп. ред. І. Колесник. – Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010/2011. – С. 510-526.

 

71. Земледелие в структуре хозяйства причерноморских ногайцев ХVI – ХVIII веков // Ногаеведческий сборник: Сб. научн. ст. – Вып. 1. Актуальные вопросы истории и культуры ногайцев. – Астрахань: Изд.-во «Color», 2012. – С. 20-33.

 

72. Землеробство і седентаризація у кочівницькому соціумі: випадок причорноморських ногайців // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – Вип. 11. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2012. – С. 67-190.

 

73. Запорозькі промисли у Східному Приазов’ї в 40–60-х роках ХVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 2011. – С. 55-66.

 

74. Ногайці в структурі українського степового кордону ХVI – ХVIII ст.: економіко-географічний аспект // Східний світ. – 2012. – № 1. – С. 60-69.

2012 р.

75. Буза, горілка і кава в чоловічому просторі кримськотатарського міста кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст. // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / Ред. В. В. Грибовський. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – С. 58–81.

 

76. Знакомый незнакомец – Днепропетровск [Рец. На издание: Лазебник В. И. Неизвестная Екатеринославщина. Научно-методическое издание. – Днепропетровск: Дніпрокнига, 2012. – 448 с. с ил.] (в соавторстве с В. С. Старостиным) // Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / Ред. В. В. Грибовський. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – С. 267– 271.

 

77. Транспортна система Кримського ханства // Тези доповідей 72-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту”. – Дніпропетровськ: ДІІТ, 2012. – С. 301–303.

 

78. Архімандрит Леонтій (Лука Яценко-Зеленський).Подорожі на Запорозьку Січ у 1749 – 1750 і 1751 рр. / Упорядники: В. Грибовський, В. Мільчев. – К., 2012. – 100 с.

 

79. Чоловічі союзи у кримських татар наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст. // ХVI сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції, м. Київ, 11 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 79–80.